80

A ANTE S

Asa : Bitbitan pp : de arca .Vi. Aldaba : imp : magbitbitan ca dito nang ouay, haz le asas de bejuco, a çite, bibitbitanan mo ytong caban, harasle asas a esta arca, ybitbitan mo yaring bacal, haz unas asas de el tenierro at di mo binitbitanan yto? por que no pusiste asas aqui?

Asa : Tayinga pp : de jarro carahan de dos asas, ude otra cosa, metaf : de tayinga, que es oreja, por que las asas pareçen orejas por estar a los la dos, nabonot ang tayinga, arranco sale la asa.

Asa : Galauir pp : de çesto en medio de laboca despues de tapado, v de tinaja por do las cargan con palanca, naggagalauir .2.ac. haçer asas al çesto o tinaja, ginagalauiran .1.P. la tinaja o çesto adonde la haçen, yginagalauir. I. lo de que, imp : maggalauir ca nang ouay dito sa tohog na ito, haz una asa de bejuco a este çesto, galauiran ninio itong tapayan, haçed asas a esta tinaja, ygalauir mo itong ouay, haz la deste bejuco.

Asabiendas : Ticqis pc : haçer algo .Vi. Adrede : ticqis ca rao naparoon, asabiendas diz que fuiste alla.

Asador : Asalan pp : C. en que esperan algo para asarlo, agora sen de palo yerro o caña. l. pag aasalan, sale de, a al que es asar por que asan con el, hogasan mo ang manga asalan, friegalos asadores.

Asadura : Laman sa loob pp : son dos diçiones, laman loob, medula interior, ynano mo ang laman sa loob nion, usa, que hiçeste la asadura de aquel venado.

Asar : Asal pc : cosa es petada en algo, nag aasal .2.ac. asar algo,y ynaasal .1.P. ser asado algo, imp : mag asal ca nang manuc, asa la gallina. l. yasal mo ang manuc.

Asar : Linging p : saçonadamente algo de carne o pescado .Vi. Coçer : pacalingingin mo ang pagaasal mo niyan, asa saçonadamente elo que asas.

Asar : Inin pp : coçer carne o pescado saçonadamente .Vi. Coçer : pacaininin mong yasal iyang [yerua] [ ], esa con saçon eso que asas.

Asar : Ihao pp : en las brasas algo, o en parrillas que estos haçen de cañuelas, nag iihao .2.ac. asar ansi carne o pescado, yniihao .1.P. ser asado, pinag iihauan .2. el fuego en que asan algo, tagapag ihao. ver.7 : el que tiene este ofiçio, o el coçinero, imp : mag ihao ca nang isda, asa el pescado al fuego. l. yihao mo ang isda, at di mo iniiihao? porque no los asas?

Asar : Bangi pc : fruta en el rescoldo, o sobre brasas, nagbabangi .2.ac. asar ansi plantanos, camote, o otra cosa, ybinabangi .1.P. ser alado algo, imp : magbangi ca nito asa esto en el rescoldo, ybangi mo sa baga, asa lo en las brasas, ybinangi mo na? asaste loya?

Asar : Loon pp : fruta o otra cosa en el rescoldo .Vi. Meter : magloon ca nitong tugi. l. yloon mo itong tugi, asa este camote en el rescoldo, douag mong yloon, no lo ases.

Asar : Nanag pc : fruta en las brasas, nagnananag .2.ac. asar algo, yninananag .1.P. ser asado, pinagnananagan .2. las brasas en que lo asan, imp : magnanag ca nito. l. ynanag mo itong camote sa baga, asa en las brasas este camote. l.pagnanagan mo ang baga nang camoteng ito.

Asar : Pais pp : algo en el rescoldo, en buelto en hojas, como selos o algo, nagpapais .2.ac. asar ansi, ypinapais .1.P. ser asado, imp : magpais ca nito, asa esto embuelto en hojas. l. ypais mo ito.

Asco : Diri pp : de cosa torpe o suçia, nanririri .3.ac. haçer ascos de algo, pinanriririhan .3. lo de que se tiene asco, imp : mandirica sa casalanan, ten asco de los peccados, panririhan mo ang pag aagolo, ten asco de amançe barte, houag mong panririhan ang tavong ducha, no tengas asco del pobre, anot ycao, ay, nanririri? de  haçes asco, v de que tienes asco.

Asco : Lupit pc : de cosa suçia o torpe, nalulupit .8.ac. haçer asco de algo, cqinalulupitan .4. P. lo de que el tiene asco, malupit, ad : cosa asquerosa, imp : houag ca nang malupit sa capoua mo tauo, no tengas asco de tu proximo, houag mong calupitan ang catihin, maca magin gayon ca naman, no tengas asco del bubo so note suçeda ati lo mismo .Vi. Aborreçer :

Asco : Ligmic pc : que uno tiene de algo, naliligmic .8.ac. haçer asco, de algo cqinaliligmican .4. P. la persona de quien le haçe, imp : houag cang magligmic, no hagas asco, caligmican mo iyan, haz asco de eso, maligmic, ad : cosa asquerosa y suçia.

Ascoroso : Mapanriri pp : que de todo haçe asco. ver. 3 : del pasado, diri .Vi. Asqueroso :

Asconderse : Tago pp : para que nole hallen, o asconder algo .Vi. Esconder : ano.t. ycao, ay, nagtatago? para que te ascondes, ano.t ytinago mo? por que lo escondiste?

Ascua : Baga pp : de fuego, nagbabaga .2.ac. haçer ascuas, binabaga .1.P. ser la leña hecha a ascua, binabagahan. I. ser puestas brasas a algo, imp : magbaga ca, haz ascuas, bagahin mo iyang cahuy, haz ascuas ese leño, bagahin mo iyan, llega le ascuas a eso .Vi. Brasa : .

Ascuras : Apa pc : andar buscando algo .Vi. Atentar : umapa ca nang gunting sa lamisahan, busca ascuras las tijeras en la mesa. l. apayn mo ang gunting sa lamisahan.

Ascado : Uali pc : que aun que sea viejo lo que trae trae lo bien puesto, mauali, ad : hombre ascado,