610

Zelebro : Batot pp : cogote nuca o zelebro del hombre o animal .Vi. Cogote :

Zelebro : Calmotan pp : dela cabeca, tapil pala ang calmotan mo, tienes chato el zelebro.

Zelemin : Salop pc : de madera como el de castilla y para diferençialle del decana llaman a este, loang nasalop, vt. tomacal ca sa loang nasalop, mide con el zelemin. l. tacalin mo sa loang nasalop.

Zelestial : Loualhati pp : cosa del çielo, vt. caloualoualhati ang asal na magaling nang mabait na Christiano, es cosa zelestial las obras buenas del buen Christiano, caloualoualhati yaring asal.

Zelos : Pangibogho pc : de marido a mujer, et econtra, nagpapangibogho .2.ac. anda con zelos, ypinagingibogho .1.P. ser zelado, imp : houag cang magpapangibogho sa asaua mo, no tenga zelos de tu muger, houag mong ypangibogho ang asaua mo. Iden.

Zelos : Ngibogho pc : de amigos o casados, nagingibogho .3.ac. tener zelos. l. ypinangingibogho .7. P. anong ypinangibogho mo sa asaua mo? de que zelas atu meger? oquela as uisto? imp : houag cang mangibogho sa acqin, no tengas zelos de mi, houag mo acong yangibogho. Iden.
Zelos : Pangimbolo pp : de embidia que luno tiene de otro .Vi. Embidia : anong acqing ypangimbolo doon? de que ede tener zelos? houag cang mangimbolo, no tengas embidia ni zelos.

Zeloso : Mapangibogho pc : por amores. Ver. 3 : de pangibogho, lubha ding mapangibogho ang asaua co, es mi marido muy zeloso, mapangiboghoing ca? eres zeloso? l. pangyboghoyng ca.

Zeloso : Bouay pp : nauio que façel mente seua ala banda .Vi. Alabanda : mabouay, ad : nauio zeloso ansi, sinong macadaralita lnang cabouayan nang bangcang ito? quien podra cusrir este nauio zeloso? mabouay sa capoua bangca, es mas zeloso que algun otro nauio, si, bouay oy.

Zemite : Darac pc : saluados del arroz limpio .Vi. Saluados : ualan darac, no ay zemite.

Zena : Haponan pp : comida de la noche, sale de hapun, anong aming hahapunan? que emos de zenar? yngatan mo. t. hahapunang co mamaya, guardalo parami zena despues.

Zenador : Paghahapunan pp : lugar donde se zena, sale de hapun, saan ang pinaghahapunan ngayon? donde adeser el zenador oy. l. enque lugar ande zenar oy?

Zenagal : Lablab pc : de pueblo o camino .Vi. Zinaga : malablab, ad : camino o pueblo de zenagales, nalablab aco lalablab na yaon, enzenagueme en aquel zenagal.

Zenar : Hapun pp : o comer ala tarde, hungmahapun .1.ac. estar zenando, nacqicqihapun .6. zenar conotros, imp : humapun camo, zenad, hapunan ninio ito, zenad esto, macqihapung ca sa manga bata, zena con los muchachos, pacqihapunan mo yaring ginoo. l. macqihapung ca dine sa ginoo.

Zençeno : Patpat pc : de cuerpo, mapatpat na bayauang ca, eres zençeno de cuerpo, metas :

Zençeno : Yantas pc : de çintura o de cuerpo, mayantas na tauo, ad : hombre zençeno de cuerpo o con puesto de çintura, mayantas mandin ang bayauang nang maginoong babayi, es zençena. v. m.

Zençeno : Nipis pc : de cuerpo, manipis na catauan, ad : persona ansi, nungminipis ang catauan mo, zençeno teuas haçiendo, metas : de nipis por que el zençeno es delgado, manipis ang catauan mo.

Zençeno : Balangcqinitan pp : agil para cualquier cosa, balangcqinitan ang catauan mo, mapatpat at mayantas, eres zençeno de cuerpo jentil hombre y bien dispuesto.

Zenica : Abo pc : de qualquier cosa quese quema, nagaabo .2.ac. haçer zenica. l. ynaabo .1.P. imp : magabo ca nang ypagcocolara, haz zenica pa haçer colada, abohin mo lyaring manga palapa, haz zenica destas pencas de palma, nagin abo ang bayan nang Sodoma, conbirtiose en zenica Sodoma.

Zeniçiento : Abohin pp : pajaro aue o animal. Ver. 9 : de abo, abohing manuc, gallina zeniçienta.

Zenojil : Bitic pc : son unas galas que usan traer estos en el lugar del zenojil y de aquellas galas llaman bitic al zenojil dela calca del castilla, masacqit ang bitic co, dueleme el lugar del zenojil, binibitican .1.P. ser las medias atadas con zenojiles, imp : bitican mo, asa las con zenojiles.

Zenso : Abala pp : quese paga del dinero tomado azenso segun se conçiertan, nagpapaabala .5.ac. dar azenso, nanala .3. tomar azenso, coconing co ang abala. l. ang pagcaabala nang salapi co, vengo acobrar el zenso, coha na ito. t. ang paabala nang salapi mo, tomo ves aqui tu zenso.

Zentella : Pitic pc : que salta del fuego quando le soplan, namimitic .3.ac. zentellear, pinapamimitic .7. P. ff. ser hecho zentellear, imp : papamiticqin mo iyang apuy, haz zentellear ese fuego.

Zenteno : Icadaan pp : o el çentesimo, sale de daan, pinatay ang icadaan, mato el zentesimo.

Zentinela : Bangtay pc : que guarda algo, nagbabangtay .2.ac. haçer zentinela. l. binabantayan .1.P. imp : magbantay ca dito, haz aqui zentinela, bangtayan ninio aco, haçedme zentinela guardadme.

Zentinela : Paslang pc : que vela, nagpapaslang .2.ac. haçer zentinela velando, namamaslang .3. estar en zentinela, pinapaslangan .1.P. ser algo belado ansi, mamamaslang. Ver. 2 : soldado de zentinela, imp : magpaslang camo sa uaua, haçed zentinela en la boca del rio. l. paslangan ninio ang uaua.

Zentinela : Tanor pp : que guarda el pueblo de ordinario, tungmatanor .1.ac. guardar el pueblo. l.