576


Tirar : Batlong pc : con palo cana o bordo, nagboborlong .2.ac. tirar. l. binoborlong .1.P. imp : magborlong ca niyan doon sa asong yaon, tira con eso a aquel perro. l. borlongin mo niya yaong aso.

Tirar : Hambalos pp : L. con cana o palo, bungmahambalos .1.ac. tirar con pedaco de cana o palo, hinahambalos .1.P. ser tirado, imp : humambalos ca, tira, hambalosin mo tirale.

Tirar : Batbat pc : T. con palo o cana, nagbabalbat .2. tirar o como a arbol para de riballe la fruta, nagbabalbat ca rao dito sa lucbang ito? dizque andas tirando a este naranjo?

Tirar : Dolit pp : T. con piedra, dungmodolit .1.ac. l. nagdorolit .2. tirar con piedra. l. dinodolit, imp : dumolit ca, tira, oolitin mo, tirale, hovag cang magdorolit, no andes tirando.

Tirar : Sibat pc : con piedra o lanca, sumibat ca, tira, sibatin mo. Iden .Vi. Lanca.

Tirar : Hagis pp : con piedra palo o cana, hungmahagis .1.ac. tirar como a perro gallina o otra cosa. l. hinahagis .1.P. imp : hagisin mo, tirale, hovag cang manhahagis, no andes tirando.

Tirar : Balibat pc : con palo piedra o cana, nagbabalibat .2.ac. tirar ansi. l. binabalibat .2. P. nagbabalibat ca? andas tirando a todos? imp : magbalibat ca, tira, balibatin mo, tirale.

Tirar : Balabag pc : con pedaco de cana o piedra, nagbabalabag .2.ac. tirar ansi. l. binabalabag .1.P. imp : balbagin mo, tirale, hovag cang mamalabag, no andes tirando.

Tirar : Alao pc : flecha dedo diere, como en la guerra, nagaalao .2.ac. tira asi. l. inaaalao .1.P. imp : magalao ca nang pana mo. l. alavyn mo nang paua mo, tira esa flecha dedo diere.

Tirar : Banting pc : las cuerdas al instrumento, bantingin mo, tirale las cuerdas .Vi. Estirar.

Tirar : Bigvas pc : el pescado asido al ancuelo leuantando la cana, binibigvas .1.P. ser tirada, imp : bigvasin mo at cqinibit na, tira q ya apicao, hovag cang magbigvas ha, no tiros q no estiempo.

Tirar : Labanog pp : T. co honda .Vi. Hoda : labanogin mo yaong ybon, tira a q l pajaro co la hoda.

Tirar : Hila pp : atrastrando .Vi. Arrastrar : at di ninio hilahin? porq no lo tirais?

Tirar : Higit pc : fuertemente y tirante, hungmihigit .1.ac. tirar guertemente. l. hinihigit .1.P. himigit ca, tira tirante, hitin mo, sincop : tiralo, nahigit na, ya esta tirante.

Tirar : Hogos pp : con cordel por cartillo como lampara o vela .Vi. Leuantar : hogosin mo, tiralo.

Tirar : Dagandan pc : de alguno lleuandole por guerca, nagdadagandan .2.ac. tirar del vda madero muy pesado. l. dinadagandan .1.P. imp : magdagandan ca niyan, tira de eso. l. dagadanin mo iyan.

Tirar : Batac pp : L. oro o plata, nagbabatac .2.ac. tirar el oro o la plata. l. binabatac .1.P. imp : matac ca nitong tangso. l. batacqin mo yaring tangso, tira este acosar haz lo hilo.

Tirar : Batag pp : T. plata o oro en hilo de alambre, nagbabatag .2.ac. tirar ansi. l. binabatag .1.P. batacan .l. batagan, el hierro por dolo tira que tiene muchos agujeriçes vnos mayores q otros.

Tirar : Nahot pc : oro plata haçiendolo hilo, nagnanahot .2.ac. tirar ansi. l. ninanahot .1.P. imp : nahotin mo yarin gpilac, tira esta plata. l. magnahot ca niring pilac.

Tirar : Torla pc : al blanco con alcabuz ballesta. &c .Vi. Apuntar : natorla co na, tire y dile.

Tira : Sicar pp : coçes el nino o otro .Vi. Acoçear : acoy pinagsicar a niya, tirome d coçes .Vi. Coz :

Tirasol : Payong pp : q tapa .Vi. Guardasol : pahibnin mo co nag payong, presta me vn tirasol.

Tiro : Ylambong pc : q da por alto del blanco, nagpapaylambong .2.ac. l. haçelle dar adrede. l. ypinapaylambong .7. p. ff. napapaylambong .7.ac. ir por alto, ypinaylambong mo, alto deste.

Titubear : Dongo pc : en lo q diçe, dodongodongo cang mangusap, titube es hablando .Vi. Errar :

Tiznar : Oling pp : a otro con tizne o lodo, ynoolingan .1.P. ser tiznado, imp : olingan mo, tizna le.

Tizne : Oling pp : de la chimenea, may oling, tiene tizne, naoolingan, esta tiznado .Vi. Hollin.

T ANTE O

Toca : Toca pp : C. conque se tocan las mujeres, o adornan algo, mili ca nang limang toca, compra çinco tocas, cabulos na toca, vna pieca de tocas.

Tocamiento : Dotdot pc : de mujer asus pçes aranandose o rascadose, dinodotdot .1.P. hurgarse asi o hurgarla otro, dinotdot mo ang ponog catoan mo? astenido tocamietos con tigo misma?

Tocamiento : Docqit pp : de mujer, dinodocqit mo ag cataoan mo? cun upinadocqit mo sa yba.

Tocamiento : Olos pp : de mujer asus partes hungando, ynolos mo ang cataoan mo, aste tocado. l. vngmolos ca sacatanan mo, may inolosan cang babayi, astocado a alguna.

Tocar : Dama pc : con la mano qualquier cosa o el hombre sus partes o las della, dungmadama .1.ac. l. nagdarama .2. l. dinadama .1.P. tocar, imp : dumama ca niyan. l. damhin mo iya, sincop : tocalo, dinama mo ang cataoan mo? as tocado tu cuerpo con deleyte?

Tocar : Hipo pp : blandamente con la mano, hungmihipo .1.ac. l. naghihipo .2. tocar ansi como asi mismo o a ellas. l. hinihipo .1.P .Vi. Atentar : hinipo mo ang cataoan nang yba? has tocado a tora?