526


Renir : Gasa pp : reprehendiendo .Vi. Reprehender : finasa acong lubha, rino me con aspereca.

Renir : Sisi pp : aun ando, sungmisisi .1.ac. renir a otro lo que hiço mal, sinisisi .1.P. ser renido, ypinagsisisi .2. lo porque le rine, dile co ysinisisi yaon? note lo reni ya? ypagsisi mo na, rine selo.

Renir : Sauay pc : vedando .Vi. Vedar : dile cqita sinauay na masacqit? no te reni mucho?

Renir : Ingil pp : grunendo .Vi. Grunir : iingil ingil ca maghahapun, rines f grunes todo el dia.

Renir : Sangcal pc : a uno para q lo entienda otro, sinasangcalan acog auayan, tinome ami por otro.

Renir : Auay pp : los que estan enemistados, nagaauay .2.ac. l. nacqicqiauay .6. renir los enemigo, pinagaauayan .2. P. la causa, ano cayang pinagaauayan ninio? porque renis?

Renir : Pamooc pc : co armas .Vi. Pescar : may nacqita acog nagpapamooc, via unos q renia co armas.

Renir : Calis pp : con espadas blancas, nagcacalis .2.ac. renir ansi, ycqinacalis .1.P. las espadas.

Renir : Dara pp : de palabra sin manos, nagdarara .2.ac. renir ansi, pinacqicqidaraan .6. P. renir otro con el, darara, unos de los que ansi rinen, imp : houag mo acong pacqidaraan, no rinas con migo houag cayong magdara, no rinais, sino ang cadara mo? quienes el con quien reniste?

Renir : Silap pp : T. de palabra amanos quedas, nagsisilap .2.ac. renir ansi, pinagsisilapan .2. P. renir con el, houag cang macqisilap sa acqin, no rinas con migo. l. houag mo acong pagsilapan.

Renir : Singa pc : como casados o en amorados, nagsinga .2.ac. renir los que bien se quieren, nagcasisinga. 9.ac. estar renidos, pagsisinga man lamang,ay, houag cayong magsinga, no rinais aun q sea sola rina de burlas, ano,t, nagcasisinga cayo, porque estais renidos?

Renir : Bayais pp : descompadrar no con çertar enboluntades, nagbabayais .2.ac. renir ansi, nagbabayais camo, no conçertamos renimos luego, anong ycqinabayais? como descorçertais?

Renir : Balais pc : L. no corçertar en voluntades, nagbabalais silang magasaua, no conçetaron marido y mujer rineron luego, anot nagbabalais camo? como descompadrais luego?

Renir : Babag pc : apuneteseco, nagbababag .2.ac. renir ansi .Vi. Apunetear : ano,t, cayo,y, nagbabag? porque renistes apunadas? nagbabag silang lahat, ellos todos rineron apunadas.

Renir : Ngandi pc : los gatos aranadose, nagngangandi .2.ac. renir los gatos, nangangandi ang pusa, papagamigosin mo na sila, miraque rinen los gatos anda haz los amigos.

Renir : Bangay pp : los perros mordiendose, nagbabangay .2.ac. l. nagbabangayan. Rx. renir unos co otros, binabangay .1.P. l. pinagbabangayan .2. cabelle parte de la rina o cual q bocado por hallan se çerca, nagbabangay ang manga aso, los perros rinen.

Renir : Tingcacal pp : la causa ajera .Vi. Pendendia : tiningcacalan co, tome ami cargo el renirlo.
Renidor : Paladara pp : q con todos pendençiea. Ver. 5 : de dara : paladara ca, eres un renidor.

Renidor : Madara pc : q todo lo rine, ad : de dara : houag cang magmarada, no seas renidor.

Renidor : Magasa pp : q rine con aspereca de palabras, ad : de gasa. l. mapagauay. Ver. 3 : de auay.

Renidor : Mayngilin pp : que todo lo grune. Ver. 4 : de yngil : Vi. Grunidor : ang mayngilng ito.

Repantigado : Hitar pp : rentado la barriga sacada, hungmihitar .1.ac. l. naghihitar .2. estar repantigado, sihihitar ca touac, estas como un gran poltron repantigado.

Repantigado : Hiyar pc : sentado la barriga muy fuera, hungmihiyar .1.ac. andar la mujer recostada por la gran barriga, hihiyarhiyar, estar ansi, hihiyarhiyar ca oy, estas miu repantigado.

Repantigado : Liar pp : estar yrellanado uno, saliliar ca oy, o que repantigado estas.

Repantigado : Haya pp : recostado haçiatras y muy graue o sentado selianado, nanauanghaya .3.ac. estar ansi, nanananghaya ca. l. tatatanghaya ca oya, estas repantigado yn ey graue.

Repantigado : himbing pc : sentado, nagpapacahimbing ca na lamang diyan, estas re repantigado.

Reparar : Sanga pc : con mano braco. &c. el golpe q lebanadar .Vi. Adargarse : managa ca, repara.

Repartir : Pisang pp : pan fruta o otra cosa .Vi. Partir : pisangan mo aco, reparte con migo de eso.

Repartir : Bahagi pp : qualquier cosa, nagbabahagi .2.ac. repartir algo. l. ybinabahagi, nacqicqibahagi .6. entrar a la parte, binabahaginan .|. dalle parte,

cabahagi, uno d los entre quiese reparte algo, imp : magbahagi ca niyan, reparte eso. l. pagbahagnin mo iya, bahagina mo aco, reparte co migo.

Repartir : Ayao pp : dando acada uno su parte, yniaayao .1.P. ser repartido algo, ynaayauan .|. dalle a el algo de parte, imp : ayauan mo na iyan, reparte con ese .Vi. Parte.

Repartir : Damac pc : entre muchos algo, nagdaramac .2.ac. repartir asi. l. ydinadamac .1.P. dinadamacan .|. dalle parte tambien a el, imp : magdamac ca nito, reparte esto, damacqin mo yari. Iden.
Repartir : Lansac pc : y con ygualdad, naglalansac .2. repartir ansi sengundos meritos o trabajo. l. pinaglalansac .2. P. imp : maglansac ca, reparte. l. paglansacqin mo, ypaglansac mo aco dame a na.

Repartir : Ualas pp : la herençia etre si o otra cosa, naguaualas .2.ac. repartirla. l. uynaualas .1.P. uynaualasan 1. caballe pte, camoy nacapagualas na nang inong minana, aueys ya repartido la hereçia?