185

Contador : Mapagbilang pp : de qual quier cueta. Ver. 3 : de bilag. l. mapagolat, de palillos. Ver. 3 : de olat, mapagbilang ca? eres contador? l. saues contar?

Contender : Talo pp : por siando alguna cosa .Vi. Competir : pinagtatalohan .2. P. aquello sobre q con tienden, anong iniong pinagtatalonan diyan? que estas ay contendiendo y por siando?

Contener : Laman pc : en si algo, ang palaman sa Sancto Evangelio nitong Piestang mahal, lo que contiene el Sancto Evangelio de esta Fiesta; anong palaman didto sa libro? q cotiene este libro?

Contentar : Bigaytoua pp : a alguno copalabras o obras .Vi. Agradar : duo dic: bigay, toua. I. q dacoteto, dile ca nagbigay toua sa acqin, bagcus ca nagbigay bahala, nome cotetas sino medas pena.

Contentar : Bigaylogor pp : co obras o palabras .Vi. Complaçer : duo dic: bigay, logur. I. dar gusto y alegria, douag cag magbigay logor sa tauo cudi sa Dios, no contenes abs hobres sino a Dios.

Contento : Toua pp : jeneralmente de qualquier cosa, natotoua .8.ac. estar contento, cqinatotouaan .4. lo quele da contento, imp : matoua cana, estar contento, anong cqinatotouaan mo ngayong cayba saybang arao? de que estas oy tan contento mas que otros dias?
Contento : Ola pp : de auer hecho algo .Vi. Alegria : mag olao laca. t. samantalang may ypinag oola ola, esta contento pues ay causa pa ello, indi aco macapag ola ola, no puedo estar contente.

Contienda : Pagtatalohan pp : o el acto de contender dos omas, vt, naghapun camong nagtalo. y. cun anog pinagtatalotaloha ninio? esta is todo el dia cotendiedo q es ura çetienoa? sale de talo.

Contienda : Pagtatalonan pp : aquel acto de contender de talo sale, anong pinatatalonan niong manga baliu na ualang calingao? q es la contienda de aqilos lecos q tato ruydo haçen?

Contigo : Saiyo pp : vt, sasama aco sa iyo, yo ire contigo, sinong sungmama saiyo canina? quien sue contigo o endenantes? acoy macqicqilaro sa iyo ngayon, vengo ahogarme contigo agora.

Continuar : Dungdung pp : casa, o calle, o cosa, nagdodongdong .2.ac. contiuar algo muchas veçes, dinodongdong .1.P. ser continuado, imp : magsimba cat magpacadongdong, continua el olmilla, douag magdondongin ang gaua mong sala, no cotinues tus peccados .Vi. Muchas veçes :

Continuar : Dahil pc : calle o casa, nagdarahil .2.ac. continuar mucho algo, dinarahil .1.P. ser continuado mucho, marahil, ad : el desectuoso en continuar calle o casa, imp : ay mag ingat ca.t houag cang magdahil paroon, no uayas alla muchas veçes guardate.

Continuar : Daniu pp : calle o lugar pasando mucho por el, nagdadaniu .2.ac. continuar ansi, cqinararaniuan .4. P. la parte continuada, imp : magdaniu cag parito sa Simbahan, continuala Iglesia.

Continuado : Cadalandalanan pp : como calle o casa do todos sullen, abs : de dalan. l. na camiy, ad : cadalanralanang bahay. l. madaniung bahay, casa co tinuada de todos o de los mas .Vi. Acundidero :

Continuamente : Madungdung pp : d : de dungdung, dinudungdung mo ang diman din dapat dogdungin, continuas continuamente lo que no mereçe ser continuado.

Contesten : Ayon pc : los testigos en lo que atestiguan .Vi. Conçertar : mag ayon camo sa iniong pagsasacsi, contestad, en vuestros dichos, papagayonin mo sila, haz que contesten en sus dichos.

Contodoeso : Bago pp : vt. giliu co sa iyo ang ycqinalulumbay co bago di mo ycqinababahala, lo que se quiero me es causa de tristeca çentodoeso atino sete danada.

Contonearse : Cqiacqia pp : andando bicarramente, cqingmicqiacqia .1.ac. contonearse, cqicqiacqiacqia, ir ansi contoneandose mucho, cqinicqiacqiaan .1.P. la persona por quiense contonea, imp : cqimicqiacqiaca, contonearse, cqinicqiacqiaan mo yari? contoneas te por amor de este?

Contonearse : Gibong pp : en el andar, gingmigibonggibong .1.ac. l. gigibonggibong, ir contoneandose con bicarria, yginigibonggibong .1.P. lo q lleva puesto qle haçe contonear, ginigibonggibogaa. I. la persona, imp : gimibong ca, contoneate, gibonggibongan mo siya, conteneate por el.

Contonearse : Higay pp : T. yendo dde prisa y riendose, hihigay higay, ir ansi, hinihigayhigayan .1.P. la persona por quien ua, hihigayhigay cang ualang cutya, uas te contoneando sin empacho.

Contonearse : Garagara pc : con paso, lasçibos, gungmagaragara .1.ac. l. garagara, ir ansi andando, ginaragaraan .1.P. la persona por quien ua ansi, gagaragaraca, mira queteuas contoneado.

Contonearse : Lende pp : andando, lilindilindi, ir contoneasndose, ycqinalilindi .4. P. la causa por que ua ansi, imp : limindi ca, contoneate, lilindilindi ca, uas contoneandose.

Contonearse : Icqi pp : yedo andando, iicqiicqi, ir ansi contoneadose, yniicqicqian .1.P. la persona por quien se contonea, imp : imicqiicqica, contoneare andando.

Contonearse : Ginday pc : gingmigindayginday .1.ac. l. gigindayginday, contonearse la muger, ginigindaygindayan mo ang capoua mo ya ang bait, contonearse por otros de poco juyçio como tu.

Contonearse : Giray pc : con mincos las çibos, gingmigiraygiray .1.ac. contonearse, cun gamay bait caua. y. dili ca gimiraygiray sa lansangan, si tu bieras juyçio no te sucras çe toneado por la calle.