12A ANTE C

Aca : Dito pp : como en este pueblo, en esta casa, en este Reyno, en esta tierra donde yo estoy, ut. dito sa bayang ito, aca en este pueblo, dito mo dalhin sa Maynila, trae lo aca a Manila, dito sa bahay co, aca en mi casa Vi. Aqui : dito sa lansangan, aca en la calle.

Acabar : Tapus pc : , la obra o cosa que se haçe, tungmatapus I.ac. acabar algo, tinatapos I.P. ser acabado, natatapus 8. avello ya acabado, tinupusan I. serle acabado de hazer o pagar lo que le devian, nacatatapos, aver acabado algo perfectamente Imp : tumapus caniyan, bago camoui, acaba eso antes que te bayas, taposin mo iyan. Iden. natapus mona? acabastelo ya?

Acabar : Yari pp : perfectamente algo, nagyayari 2.ac. acabar obra o cosa que se haçe, nacayayari, avello acabado con perfecçion, yira yari I.P. ser acabado, nayayari, 8. avello ya acabado, imp : magyari ca na mona niyan, acaba eso primero, yariyn mong marali, acabalo presto, cundi ca macapagyari, ay, bucas na? si no lo puedes acabar, mañana lo acabaras?

Acabar : Olos pp : alguna cossa que se haze, nangongolos, 3. acabar de haçer algo, ynoolos I.P. ser acabado, Imp : mangolos ca niyan, acaba eso, olosin mo, acabalo, naolos cona, ya lo acabe.

Acabar : Taos pc : de atar, labrar, agujerear, o contar qualquier cossa, tungnataos I.P. ser acabado, pinatataos 7. ff. ser hecho acabar, ypanatataos 7. lo que es hecho acabar, natataos 8. avello acabado Imp : taosinmong tal*an, acaba de atallo, magtaos cang cun alag nito, acaba de desatar esto, ypataosmo sa yba, hazlo acabar a otro, pataosin mong taban, hazlo acabar de atar, nataos mo nang napotol? acabaste de cortallo, douag mong taosin, no lo acabes.

Acabar : Otas pc : de cortar caña palo o otra cossa, ungmootas I.ac. acabar de cortar lo enpeçado yno otas I.P. ser acabado de cortar, naootas 8. avello ya acabado, Imp : mag otas cang motol niyan motasing mo*g potolin iyan, acaba de cortar esso, o asin mona, acabalo ya de cortar, coser, atar, &c.

Acabar : Sayr pc : platica, raçonamiento, o cuento, na sasayir 2.ac acabar de relatar o contar algo, sinasayir I.P. ser acabado. Imp : sayrin mong ytotol, acaba de informar de todo punto, sayrinmo nang ybabala, acaba de deçillo, aba naca sayr cana? pues acabaste ya? sasayring cong ybabala sa iyo, acabare de dezirtelo todo tambien diçen : sayrin monang canin, ocal *arelo de comer.

Acabar : Gargar pc : decontar historia o de cortar arraiz de la tierra, gungma gargar I.ac. acabar, o dar fin a la obra, o historia començada, yginagargar I.P. ser acabado, ypinaga gargar 7. acaballo del todo. Imp : gumargar ca nang osap mo, acaba tu cuento, ygargar mo ang salita mong iyan, Iden. ypina gargar mong hinocay? acabaste del todo de caballo?

Acabár : Lubus pp : la bevida del ataça o arro, nag lulubus 2.ac. acabar del todo la bevida, linulubus I.P. ser acabada, na lulubus 8. averla acabado, nag lulubosan R. andar acual acaba mejor la taca, mapag lubus V r.g. : el que beve hasta acaballo. Imp : ma lubus ca niyan, acabada bever eso, subusin mo iyan, Iden. naglulubosan camo diyan? 1. nagpapayahan cayo ha? andais a porfia a quien mejor escurre? maalim cang maglubus? saves escurrir la taza?

Acabár : Labus pp : lo que se beve, lungmalabus I.ac. acabar la taça, linalabus I.P. ser acabada, nasalabus, 8.a. ella acabado. Imp : lumabus caniyan, acabalo de bever labusin mo,t, douag cang mahiya acabalo de bever no ayas empacho, at dimo labusin? por que no lo acabas de bever?

Acabár : Pahit pc : de bever la taça u de otra cossa, nag papahit, 2.ac. acabar algo o agotar la taça, pinapahit I.P. ser agotada, napapahit 8. avella acabado, mapagrahitca mançing tauo Ver 3. : eres gran agotador de una taça, Imp : mag pahitca niyan, acaba de beverlo.

Acabár : Paya pc : labevida, nagpapaya, acabar la bevida, pinapaya I.P. ser acabada. Imp : magpayacaniyang lahat, acaba de evello todo .|. payahin mong lahat, napaya mo na? acabastelo ya todo?

Acabarse : Obus pp : vino, arroz, o otra cossa, ungmo obus, I.ac .|. nagoobus 2. acabarse algo ansi, ynoobus 2.P. ser acabado, naoobus 8.ac. aver se acabado,

naoobusar 8.P. la persona aquien se le acaba algo, naobus na ang alac, ya se acabo el vino, obusin mong ysalin, acaba de echallo todo, naobusan cami nang palay, acabosenos el arroz suçio, obusin mo iyan, acaba eso, de hechallo, comello, hazello, etc. naobus mo nang cqinoha? tomastelo todo?

Acabárse : Ibus pp : T. haçienda, arroz, vino, o otra cossa, nagiybus 2.ac. acabarse algo, naiybus 8. averse acabado, yniibus I.P. ser acabado, naiybusan 8. la persona aquien sele acabo algo, Imp : magibus cang cumain niyang cqinacain mo, acaba de comer eso que comes, ibusan mong canin iyan, Iden, naibus na ang alac, ya se acabo el vino, que no quedo gota.

Acabarse : Abar pp : algo quando menos se pensavan, ungmaabar I.ac. acabarse el arroz, o otra cossa sin pensar, ynaabar I.P. ser acabado, pina aabar 7.ff. ser hecho acabar presto, que quando acuerdan ya se acabo, pina abar mong ualang bahala, sin pensar lo acabaste todo, ungmabar mandin ang bigas, sin pensar se acabo el arroz limpio.